Εγγύηση

Όλα τα εργαλεία ελέγχονται λεπτομερώς κι υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους της KRAUSMANN®. Εάν παρόλα αυτά παρουσιαστεί κάποια βλάβη μια εγγύηση 2 ετών για ερασιτεχνική χρήση καλύπτει τα ελαττωματικά υλικά. Η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς θα πρέπει να επιδεικνύεται σε περίπτωση επισκευής που καλύπτεται από την εγγύηση.

Όροι εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν:

  • Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Το εργαλείο παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα που οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά.
  • Δεν καλύπτονται από την εγγύηση ζημιές που οφείλονται από αιτίες όπως: Φθορά λόγω κακής χρήσης. Μερική ή ολική αποσυναρμολόγηση. Το κέλυφος του εργαλείου πρέπει να ανοίγεται μόνο από άτομα εξουσιοδοτημένα από τον αντιπρόσωπο. Ζημιά που οφείλεται σε υπερφόρτωση, ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος ή ξένες προς το εργαλείο συνθήκες. Χρήση λανθασμένου ή μη αποδεκτού εξαρτήματος. Ελλιπή συντήρηση και φροντίδα από τον χειριστή ή από τρίτους. Φθορά που προκλήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες ή ξένα σωματίδια (σκόνη, άμμος, πέτρες, κλπ.). Φθορά από τη μη τήρηση των οδηγιών χειρισμού και σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου. Για αναλώσιμα υλικά όπως και όταν η βλάβη προκύπτει από φυσιολογική φθορά και χρήση. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, παρουσιαστεί κάποια βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, το εργαλείο θα αντικατασταθεί με ένα άλλο άψογο εργαλείο χωρίς επιβάρυνση. Μετά από μια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης για το εργαλείο. Σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια επισκευή μετά τη λήξη της εγγύησης, θα δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή για την επισκευή του εργαλείου.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που αναφέρονται σε αυτόν τον κατάλογο ανταποκρίνονται στα ακόλουθα πρότυπα: ΕΝ 60745, ΕΝ 50144, ΕΝ 61029, ΕΝ 60335, ΕΝ 60825-1 ή ΕΝ792, ΕΝ 55014, ΕΝ 61000-3-2, -3-3 ή 3-11 (ανάλογα με τον τύπο του εργαλείου) και σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

Οδηγία 73/23/EOK όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ, Οδηγία 98/37/ΕΟΚ, Οδηγία 89/336/ΕΟΚ, Οδηγία 2004/108/ΕΟΚ.

Τα ηλεκτρικά εργαλεία KRAUSMANN® διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας (CERTIFICATES) και έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένες εταιρείες πιστοποίησης αφού αυτές πραγματοποίησαν επιτυχώς όλα τα τεστ.

Περιβάλλον
Τα απορρίματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα και μπαταρίες δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίματα. Προνοήστε για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς φορείς για συμβουλές σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.

ΓΕΝΙΚΑ
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και της αλλαγής των μοντέλων. Οι φωτογραφίες δεν είναι δεσμευτικές. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

WordPress Image Lightbox